college entrance exam-cuate

Egzamin Zawodowy

Opłata za egzamin zawodowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015 r., zgodnie z przepisami:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673),
 • rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)

odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

 1. uczniów będących młodocianymi pracownikami
  (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
 2. osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
 3. osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
  (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
 4. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
  (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
 5. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
  (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi obecnie 182,44 zł.

z czego:

 • za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 60,81 zł.,
 • za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 121,63 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:
– imię i nazwisko zdającego,
– nazwę kwalifikacji,
– termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja czerwiec-lipiec 2018.

W przypadku wpłaty zbiorczej (tj. za kilku zdających), należy dodatkowo przesłać na adres e-mail imienny wykaz zdających – w sposób opisany powyżej.


Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.