Historia szkoły

Rodowód Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim sięga lat 40-tych ubiegłego stulecia, kiedy to powstała pierwsza w Gorzowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Po wielu początkowych zmianach siedziby znalazła ona ostatecznie lokalizację w obecnym budynku przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego 33. oprócz niej w budynku zlokalizowane były inne szkoły: Zasadnicza Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Włókiennicze i Gimnazjum Energetyczne.

W kolejnych latach szkoła przechodziła wiele zmian organizacyjnych, aż w roku szkolnym 1961/62 przyjęła nazwę:

Technikum Elektro-Mechaniczne. Fakt ten stanowi dla naszej szkoły moment narodzin i od tej chwili liczy się jej historia.

Pierwszym dyrektorem zostaje Leon Drabent. Technikum Elektro-Mechanizne rozpoczęło działalność w odpowiedzi na zapotrzebowanie zakładów pracy Gorzowa. Technikum powstało przy istniejącej szkole zawodowej i Technikum Mechanicznym dla Pracujących. Szkoła liczyła w tym czasie 41 oddziałów, w tym większość Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 • W roku 1962/1963 po raz pierwszy do klas gimnazjalnych przyjęto dziewczęta i od tego momentu szkoła z typowo męskiej zaczęła przekształcać się w koedukacyjną.
 • Rok szkolny 1966/1967 odznacza się największą ilością oddziałów technikum oraz szczególnym nasileniem prac wyposażeniowych i remontowych. Następuje intensywny rozwój Warsztatów Szkolnych, kontynuowany w latach następnych.
 • W siódmym roku istnienia Technikum Elektro-Mechanicznego szczególny nacisk położono na laboratoryjno-ćwiczeniową metodę nauczania i systematyczny rozwój pracowni. W tymże roku istniejący przy szkole Szczep Harcerski otrzymał imię Bohaterów Westerpaltte.
 • okres następnych lat istnienia, to okres dalszego rozwoju.
 • W roku szkolnym 1970/1971 Technikum Elektro-Mechaniczne przekształca się w Technikum Elektryczne, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zasadniczą Szkołę Elektryczną. Dyrektorem zostaje mgr inż. Tadeusz Wróblewski. Oddziały o kierunku mechanicznym przejmuje nowo utworzone Technikum Mechaniczne.
 • W roku szkolnym 1971/1972, w uznaniu dotychczasowych zasług oraz z okazji X-lecia, Technikum Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Elektryczna otrzymują imię majora Henryka Sucharskiego. uroczystość nadania imienia stanowi wielkie święto społeczności szkolnej.
 • Dziesięciolecie szkoły obchodzili uroczyście absolwenci, organizując I Zjazd.
 • W roku szkolnym 1972/1973, przebiegającym pod hasłem dalszej modernizacji struktury szkolnictwa, otwarte zostaje Liceum Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe.
 • Kolejny rok szkolny to dalszy etap rozwoju naszej placówki. Trwają intensywne prace remontowe, w wyniku których powstają dwie nowe pracownie, umożliwiające prawie zupełną likwidację nauczania na dwie zmiany.
 • Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zakładów pracy regionu na specjalistów automatyków otwarty zostaje kierunek: automatyka przemysłowa.
 • Rok szkolny 1974/1975 stanowi końcowy etap działalności Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w województwie zielonogórskim.
 • W pierwszej połowie 1977 roku szkoła przechodzi kompleksową wizytację, której wyniki podkreślają dotychczasową dobrą opinię władz oświatowych i środowiska o pracy naszej placówki.

Ostatnie dziesięciolecie istnienia szkoły, kierowanej w latach 1981-1990 przez dyrektora mgr Józefa Konopelskiego, to okres kontynuacji działań w zakresie podnoszenia efektywności nauczania, aktywizacji młodzieży, modernizacji pomieszczeń szkolnych, pracowni przedmiotowych i Warsztatów Szkolnych, poprawy stanu BHP, podnoszenia dyscypliny pracy, kształcenia i doskonalenia nauczycieli. mimo trudnej sytuacji polityczno-gospodarczej dorobek tych lat jest niemały. Powstają nowe pracownie, w tym pracownia urządzeń elektrycznych, pracownia komputerowa, pracownia podstaw elektroniki, pracownia języka polskiego, zaadoptowany zostaje taras na IV piętrze na świetlicę i harcówkę. Również Warsztaty Szkolne kontynuują modernizację działów i pomieszczeń socjalnych.

Dobrze układa się współpraca z zakładami produkcyjnymi Gorzowa – Zakładem Energetycznym, Stilonem, Zakładem Wykonawstwa Sieci Energetycznych, Elektromontażem i Wojewódzkim Urzędem Telekomunikacyjnym.

Na podkreślenie zasługuje pomoc szkole w zakresie wyposażania pracowni przedmiotowych w sprzęt i środki dydaktyczne.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Elektrycznych wchodzą:

 • Technikum Elektryczne Nr 7, 5-letnie
 • Branżowa Szkoła nr 7, 3-letnia

Rozwija się też współpraca z uczelniami, których filie korzystają z pomieszczeń naszej szkoły w czasie weekendów.