Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) z zaburzeń zachowania lub emocji;
e) ze szczególnych uzdolnień;
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
h) z choroby przewlekłej;
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) z niepowodzeń edukacyjnych;
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego kontaktami środowiskowymi;
l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności pedagog, psycholog  i doradca zawodowy.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami uczniów;
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
d) innymi szkołami i placówkami;
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
4) uzyskania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, wydania opinii bądź orzeczenia.

Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy z instytucjami wspierającymi jest pedagog szkolny.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia,
b) rodziców ucznia,
c) dyrektora szkoły,
d) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
f) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
h) pracownika socjalnego;
i) asystenta rodziny;
j) kuratora sądowego.
k) organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny i młodzieży.

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, o charakterze terapeutycznym,
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
5) nauczania indywidualnego,
6) porad i konsultacji.

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
4) uzyskania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, wydania opinii bądź orzeczenia.

Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy z instytucjami wspierającymi jest pedagog szkolny.

10. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
2) określanie mocnych stron, predyspozycji zainteresowań i uzdolnień uczniów,
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania,
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

11. Rola wychowawcy obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) obserwacja ucznia, analiza jego postępów we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami,
2) poinformowanie innych nauczycieli o konieczności udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy,
3) planowanie form udzielania pomocy uczniowi we współpracy z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami,
4) uwzględnianie wniosków z poprzednich działań podjętych wobec ucznia w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.