MECHATRONIK

Słowo mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań np. przez zmianę oprogramowania i potrafią komunikować się z człowiekiem.

Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny.

Ze względu na jej interdyscyplinarność, trudno klasyfikować jest zawód technika mechatronika. Formalnie jest on przypisany do branży elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznej, ale biorąc pod uwagę fakt, że istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika, mogłaby ona być klasyfikowana również w branży mechanicznej.

Mechatronik jest bardzo atrakcyjnym zawodem, poszukiwanym na rynku pracy. 

Program nauczania obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy elektrotechniki
 • Materiałoznawstwo zawodowe
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Język obcy w branży mechatronicznej
 • Pracownia elektrotechniki i metrologii
 • Pracownia rysunku technicznego
 • Pracownia montażu mechatronicznego
 • Pracownia użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Zajęcia praktyczne

W trakcie cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Jest to:

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

W związku z powyższym mechatronik może znaleźć zatrudnienie na stanowisku:

 • operatora urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • operatora maszyn manipulacyjnych,
 • montera urządzeń mechatronicznych,
 • diagnosty urządzeń mechatronicznych,
 • konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych.
 • może też być brygadzistą.

Mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi.

Zawód mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.

mgr inż. Ryszard Miąsko